Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin Qi salon

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania z usług Qi salon znajdującym się na ul. Mińska 25, budynek 46 03- 808 Warszawa, prowadzony przez Hair Space Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-515 przy ul. Żurawia 32/34, NIP 7010935960 (zwanego dalej “Salonem”).

 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez pracowników Salonu na rzecz klientów.

 3. Klientem Salonu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia posiadająca zgodę swojego prawnego opiekuna lub osoba niepełnoletnia poniżej 13 roku życia przebywająca w Salonie pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.

 4.  Skorzystanie z dowolnej Usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

§2 UMAWIANIE WIZYT

 1. Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty poprzez portal Booksy, przez Instagram, Facebook lub telefonicznie.

 2. Salon zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych Usług, zwłaszcza w przypadku klientów, którzy co najmniej 2 razy nie stawili się

  wcześniej na wizycie w umówionym terminie.

 3. O zadatku i jego kwocie klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty.

 4. Salon zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia wizyty i odmowy wykonania Usługi w przypadku klientów, którzy co najmniej 2 razy nie stawili się

  wcześniej na wizycie w umówionym terminie.

 5. Klient, który nie wpłacił zadatku, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.

 1. Klient, który wpłacił zadatek, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 72 godziny przed jej terminem i odzyskać kwotę wpłaconego zadatku.

  Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 72 godziny przed jej terminem skutkuje zatrzymaniem zadatku przez Salon. Nieodwołanie wizyty lub

  odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.

 2. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.

 3. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do

  jej wykonania. Za skróconą Usługę obowiązuje pełna odpłatność.

 4. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu nie będzie możliwe

  w skróconym czasie. W tym przypadku Salon zachowa ewentualny zadatek wpłacony wcześniej przez klienta.

 5. Jeśli Salon odwoła umówioną wizytę, a został wpłacony zadatek, zostanie on zwrócony klientowi.

 6.  Jeśli wykonanie Usługi opóźni się z winy Salonu, Usługa nie zostanie skrócona.

§3 KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

 1. W trosce o bezpieczeństwo przed przystąpieniem do Usługi klient musi poinformować pracownika Salonu o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych.

 2. Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia

  wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.

 3. Klient zobowiązany jest także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

 4. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń po zabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika Salonu. Tylko właściwa

  pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracownika Salonu może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.

 5. Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć lub zabezpieczyć biżuterię, zegarek, okulary i inne przedmioty ubrania.

 6. Salon nie bierze odpowiedzialności za pozostawione przedmioty na terenie Salonu.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Salon.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umów (wykonania Usług).

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.

 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania każdej umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do

  czasu przedawnienia roszczeń.

 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi

  związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

  oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 6. Dane osobowe klienta mogą podlegać profilowaniu.

 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§5 STANDARDY HIGIENICZNE

 1. Salon ściśle przestrzega wymogów sanitarnych sanepidu w zakresie utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji powierzchni oraz wytycznych na czas epidemii.

 2. Stanowiska przeznaczone dla klientów są dezynfekowane po każdej wizycie.

 3. Po wejściu do salonu Klient ma obowiązek zdezynfekować ręce.

 4. Jeśli nie przeszkadza to w wykonaniu Usługi, klient ma obowiązek nosić w salonie maseczkę.

 5. Narzędzia używane w Zabiegach są jednorazowe lub wielorazowe, poddawane sterylizacji.

 6. Do sterylizacji, dezynfekcji i czyszczenia używane są wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w salonach beauty.

§6 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość płatności za Usługi w salonie gotówką, kartą, przelewem lub bonem.

 2. Cennik Usług dostępny jest w salonie, w Booksy, na profilu Salonu Instagram lub Facebook.

 3. Salon zastrzega sobie prawo do dowolnego przyznawania rabatów.

 4. Salon zastrzega sobie prawo do organizowania promocji, których zasady określone będą we właściwych regulaminach promocji.

 5. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

§7 BONY

 1. Salon prowadzi sprzedaż bonów.

 2. Bony są bonami kwotowymi na okaziciela, które mogą służyć jako środek płatniczy w Salonie.

 3. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę.

 4. W przypadku płatności bonem nie wydaje się reszty. Kwotę pozostałą na bonie można wykorzystać na kolejne zakupy.

 5. Jeśli klient chce wykorzystać bon kwotowy do zakupu produktu lub usługi o wartości większej, niż kwota wskazana na bonie, różnicę w cenie może dopłacić

  gotówką lub kartą.

 6. Zabieg umówiony w ramach bonu, na którym klient nie pojawi się bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, przepada i wtedy bon jest anulowany.

 7. Bony na okaziciela mogą zostać przekazane innej osobie.

§8 REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi. Powinien to zrobić w ciągu 5 dni od jej wykonania lub wystąpienia powikłań wywołanych Zabiegiem.

 2. Reklamację należy złożyć na piśmie, osobiście w salonie lub listem poleconym.

 3. Salon ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.

 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Salon spełni żądania klienta.

 5. W przypadku odpowiedzi odmownej, klient ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Na rozpatrzenie odwołania Salon ma 14 dni kalendarzowych.

 6. Klient nie ma prawa odmówić zapłaty za wykonaną Usługę.

 7. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym Zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym

  wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania Zabiegu.

 8. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ma prawo wglądu do Regulaminu Salonu.

 2. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w Regulaminie Salon zobowiązuje się do podjęcia próby polubownego ich rozwiązania.

 3. 3. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Salonu i na jego stronie internetowej, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.