Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin oraz Polityka prywatności sklepu internetowego QI

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 
Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu 
Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu
 bezpośredniego w przypadku wyrażenia 
skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
MarketingArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporz ądzenia RODO (zgoda) – osoba, kt órej dane dotycz ą, wyraziła zgod ę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora Dane przechowywane s ą do momentu wycofania zgody przez osob ę, kt órej dane dotycz ą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg podatkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporz ądzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) – przetwarzanie jest niezb ędne do wypełnienia obowiązku prawnego cią ż ącego na AdministratorzeDane s ą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze ń jakie mo że podnosić
Administrator lub jakie mog ą być podnoszone wobec Administratora
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporz ądzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezb ędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interes ów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie mo że podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działaniaArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporz ądzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezb ędne do cel ów wynikających z
 prawnie uzasadnionych interes ów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony 
Sklepu Internetowego
Dane s ą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego
 interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, kt órej dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora 
działalności gospodarczej. Okres przedawnienia okre ślają przepisy prawa, w szczeg ólno ści Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze ń związanych z prowadzeniem działalno ści gospodarczej wynosi trzy

lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata)

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie InternetowymArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży ProduktówDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl